Help a child! #love #compassion #action

Bestuur compleet en nu?

Goed nieuws, het bestuur van Stichting Yworks telt inmiddels drie bestuurders en de laatste bestuurder is op 22 juni 2017 als secretaris en penningmeester ingeschreven.

Dat het bestuur nu drie leden telt betekent niet dat we klaar zijn, het betekent wel dat we klaar zijn om een ANBI aanvraag in te dienen.

We hebben de ambitie om nog tenminste drie bestuurders aan te trekken waarbij Patrick Bos, het bestuur verlaat zodra er één extra bestuurder is en er daarna, om het bestuur te versterken nog twee bestuurders gewenst zijn.

Waarom zoeken we een bestuurder om Patrick Bos te vervangen? Omdat werken als missionair werker fulltime is en alle aandacht vereist.

Waarom willen we vijf bestuurders?

Om ten alle tijden complete transparantie te bieden over wat de stichting met geworven fondsen doet en deugdelijk te besturen, menen wij dat bestuursdisciplines gespreid moeten worden over meerdere bestuurders en omdat beslissingen bij meerderheid van stemmen genomen worden is een oneven aantal gewenst.

Drie bestuurders gezocht

We zochten er twee, toen één en nou we klaar zijn voor de ANBI aanvraag, voor borging van de verdere toekomst, drie bestuurders. Wat zoeken we? We zoeken bestuurders voor Stichting Yworks. Het betreft een zogenaamd onbezoldigde (niet betaald dus) functie en omdat het bestuur vooralsnog alleen uit mannen bestaat is reactie van vrouwelijke kandidaten zeer gewenst.

De eisen:

  • passie voor Jezus en bouwen aan Gods Koninkrijk
  • basis boekhoudkundige kennis of bereid die te vergaren
  • geen familie van de overige bestuurders
  • geen strafblad

Wil je in het bestuur van Stichting Yworks? Stuur een e-mail met je motivatie naar info@yworks.org ovv bestuursfunctie.

 

Wat doe je als bestuurder van de stichting eigenlijk?

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting

Een stichting kent meestal één bestuursorgaan: het bestuur. Het bestuur vertegenwoordigt en bestuurt een stichting en zorgt ervoor dat het doel van de stichting zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Het bestuur draagt tevens zorg voor het financiële beheer.
Tenzij anders in de statuten is bepaald, bestaat het bestuur meestal uit:

  • Een voorzitter
  • Een secretaris
  • Een penningmeester

Zo is dat bij Stichting Yworks ook.

ANBI-bestuur

Een stichting die van de belastingdienst een speciale ANBI-status heeft gekregen, is verplicht om een bestuur van minimaal drie bestuursleden te hebben, waarbij geen enkel bestuurslid een doorslaggevende zeggenschap over het vermogen mag hebben. Om diezelfde reden mag er ook geen directe familierelatie tussen de meerderheid van de bestuurders zijn.
Tenzij anders in de statuten is bepaald, is het bestuur geen verantwoording aan anderen schuldig en zo is dat ook bij Stichting Yworks. Alleen het openbaar ministerie en de rechtbank zijn in bijzondere gevallen bevoegd om het stichtingsbestuur te controleren en kan, indien nodig, overgaan tot het ontslaan van bestuurders.

Juridisch

De Wet legt een aantal beperkingen op aan het bestuur van een stichting. Het bestuur mag de stichting niet borg laten staan of als hoofdelijk schuldenaar laten optreden, tenzij de statuten dit uitdrukkelijk toestaan. De formaliteiten die hierover in de statuten opgenomen zijn, dienen dan vanzelfsprekend in acht genomen te worden.

 

Next Post

Previous Post

© 2020 Yworks